زیارت عاشورا راچگونه بخوانیم؟


دراین ماه محرم یکی ازاعمالی که بیشترمردم به آن توجه دارندشرکت درمجالس قرائت زیارت عاشوراست.بعضی هاهم ترجیح میدهنددرخلوت خودبااین زیارت صفاکنندوباملائک آسمانی همنواشوند.
حال سوال این است که آیااین زیارت به اختصاربخوانیم بهتراست یاآنگونه که بزرگان به آن سفارش کردندوبه شکل کامل.
مسلما خواندن آن برای ماکه خودرا گرفتاراشتغالات فراوان کرده ایم ووقتش رانداریم حداقل میتوانیم به قصدرجاآن رامختصرا بخوانیم وانشاالله درثواب آن شریک هستیم.امااگرامکان وقت گذاری باشد (اقلا دراین دهه اول محرم)بجاست آن رابه شکل کامل انجام دهیم.یعنی باصدلعن وصدسلام وبعدازآنخواندن دعای علقمه وآنگاه دورکعت نماززیارت که بزرگانی همچون آیت الله بهجت به این شکل به آن مداومت داشتند.


مرحوم آیت الله کاشف الغطاءدرکتاب (الفردوس الاعلی)این زمینه اینگونه میفرمایند:
«بیشتر مستحبّات مرکّب غیر ارتباطی هستند، یعنی ثواب و صحّت بعضی از اجزای آن متوقّف به اجزای دیگر نیست بلکه بیشتر آنها مستحب در مستحب هستند مانند قنوت که اصل آن در نماز مستحب است و خواندن بعضی از دعاها مانند دعای فرج در قنوت مستحب در مستحب است.

زیارت عاشورا اگر از این قبیل باشد یعنی صد سلام و صد لعن از باب مستحب در مستحب باشد و جزئی جداگانه باشد می توان با یک لعن و یک سلام انجام داد. ولی استفاده این معنی از ادلّه ی آن بعید است و زیارت عاشورا مانند نماز جعفر طیّار علیه السّلام مرکّب ارتباطی است که بعضی از اجزای صحّتش متوقّف بر اجزای دیگر است، یعنی همانگونه که در نماز جعفر طیّار علیه السّلام اگر یک مرتبه از ۳۶۰ مرتبه تسبیحات اربعه کم گفته شود نماز جعفر خوانده نشده، زیارت عاشورا هم چنین است اگر چه جزء زائران حضرت محسوب می شود.

البته ممکن است از روایات مطلب دیگر استفاده شود و آن این که اگر زائر گرفتار باشد و عذر داشته باشد می تواند زیارت را با یک لعن و یک سلام تمام کند و پس از زیارت بقیه را اگر چه در حال راه رفتن و یا در مکان دیگر تمام نماید. همچنان که در نماز جعفر طیّار علیه السّلام چنین است: یعنی می تواند دو تا دو رکعت اصل نماز جعفر طیّار علیه السّلام را بدون گفتن تسبیحات اربعه بخواند و پس از نماز ۳۶۰ مرتبه تسبیحات را تکمیل کند در صورتی که در وسط آن با کسی حرف نزند بهتر است».متن کامل نوحه عربی فارسی «أنا مظلوم حسین» با ترجمه


ای ز صولت لا فتی الا علی در شأن تو {خطاب به حضرت زینب کبری است سلام الله علیها و روحی فداها}
می برد شمر از سرت معجر، فکیف تصبحون؟ {معجر=روسری، فکیف تصبحون= شما را چه پیش خواهد آمد}
آل بو سفیان به عزت، فی بیوت آمنین {= در خانه هایشان در امنیت به سر می برند}
آل ما دور از وطن، یا لیت قومی یعلمون {= کاش این قوم می دانستند}
انعم الله علینا برسول مدنی {خداوند به واسطه رسولی مدنی بر ما نعمت روا داشته}
هو جدی، و ابی و واصف الکرم علی {که ان پیغمبر جد من است. و علی پدر من و ....است}
خیرة الله من الخلق أبی {پدرم علی بهترین خلق خداوند....}
بعد جدی، فأنا ابن الخیرتین {... پس از پیغمبر است. و من فرزند دو برگزیده}
فضة قد خلصت من ذهب {من نقره ای هستم که از طلا بیرون آمده است}
فأنا الفضه و ابن الذهبین {پس من نقره ام و فزند دو طلا- حضرت رسول(ص) و امام علی(ص)}
ذهب ٌمن ذهب ٍ فی ذهب ٍ {طلایی از طلا و در طلا}
و لجینٌ فی لجین ٍ فی لجین ٍ {و نقره ای در نقره اندر نقره}
أنا مظلوم حسین
أنا محروم حسین
لم یا قوم تریدون ببغی و فساد؟ {ای قوم چرا خواستار بغی و فساد هستید؟}
لم تسعون بقتلی بلجاج و عناد؟ { و چرا از روی اصرار و دشمنی سعی در قتل من دارید؟}
لیس والله سوانا خلف بعد النبی {قسم بخداوند که جز ما کسی جانشین و باقیمانده پیغمبر نیست}
فرض الله علی طاعتنا کل عباد {و خداوند اطاعت کردن از ما را بر همه بندگان واجب نموده ‌}
أنا مظلوم حسین
أنا محروم حسین
 
عجبا وا عجبا امت کفار که یک سر
چشم پوشیده ز حق نمک آل پیمبر
و ستجزون من الله اذا قام قیامة {و به زودی حین قیام قیامت، جزای خود را از طرف خداوند خواهید دید}
أنا مظلوم حسین
أنا محروم حسین
عجبا وا عجبا امت کفار که یک سر
چشم پوشیده ز حق نمک آل پیمبر
همه در ریختن خون من آن بی کس و یاور
شده آماده و بگرفته به کف نیزه و خنجر
و ستجزون من الله اذا قام قیامة {و به زودی حین قیام قیامت، جزای خود را از طرف خداوند خواهید دید}
لم یا قوم تریدون ببغی و فساد؟ {ای قوم چرا خواستار بغی و فساد هستید؟}
لم تسعون بقتلی بلجاج و عناد؟ { و چرا از روی اصرار و دشمنی سعی در قتل من دارید؟}
لیس والله سوأنا خلف بعد النبی {قسم بخداوند که جز ما کسی جانشین و باقیمانده پیغمبر نیست}
فرض الله علی طاعتنا کل عباد {و خداوند اطاعت کردن از ما را بر همه بندگان واجب نموده ‌}
أنا مظلوم حسین
أنا محروم حسین
من له جد کجدی فی الوری {چه کسی در عالم پدر بزرگی مانند پدر بزرگ من دارد؟}
او کشیخی؟ فأنا ابن العلمین {یا پدری چون پدر من دارد؟ پس من فرزند دو زعیم و سالار هستم}
فاطم الزهرا امی، و ابی {فاطمه زهرا مادرم هست و پدرم کسی است که...}
قاصم الکفر ببدر و حنین {... کمر کفر را در بدر و حنین شکست}
عبدالله غلاما یافعا {و پدرم- علی- در حالیکه نو جوانی بود خداوند را پرستش می کرد}
و قریش یعبدون الوثنین {در حالیکه قریشیان آن دو بت را می پرستیدند}
یعبدون اللات و العزی معا {آنها لات و عزی را با هم می پرستیدند}
و علی کان صلی القبلتین {در حالیکه پدرم - علی- بر هر دو قبله -مکه و قدس- نماز گذارده بود}
فأبی شمس، امی قمر {پس پدر من خورشید است و مادرم ماه}
فأنا الکوکب و ابن القمرین {و من ستاره و فرزند دو ماه و خورشید}
أنا مظلوم حسین
أنا محروم حسین
چیست تقصیر من ای قوم که امروز جهانی
شده آماده به قتلم همه با تیغ و سنانی؟
در شما نیست ز اسلام نه نامی و نشانی
أنا عطشان و قد احرق نطقی و لسانی {عطش مرا فرا گرفته و کلام و زبانم آتش گرفته}
أنا ظمئان و قد احرق قلبی و فوادی {تشنه هستم و قلب و سینه ام سوخته است}
أنا مظلوم حسین
أنا محروم حسین
زیر خنجر شه لب تشنه حسین گفت:
تو ای شمر ستمکار
تو ای ملحد مکار
تو ای کافر غدار
اگر من نشناسی، بگویم بشناسی:
حسینم و ضیاء القمرینم، قتیل الودجینم {من حسینم و نور خورشید و ماه هستم و کششده و دو رگ گردن بریده}
امام الحرمینم أنا الفضه وابن الذهبینم {پیشوای حرمین مکه و مدینه ام، منم نقره و فرزند دو طلا- علی و فاطمه سلام الله علیهما-}
أنا مظلوم حسین
أنا محروم حسین
منم شهپر جبریل منم آیه ی تقدیر
منم نخله خوبان منم زاده زهرا
منم عرش و منم فرش
منم کرسی و لوح و قلم و باعث ایجاد دو عالم
أنا مظلوم حسین
أنا محروم حسین