((اگرشماملت وشما عناصر فرهنگی بیدارنباشید،صدای فروریختن ناشی ازتهاجم پنهانی وزیرزیرکی دشمن موقعی به گوش میرسد،که کارازکارگذشته است.)).