حضرت علی (ع)فرمود:قناعت گنجی است که هیچوقت نابودنمیشود.