جوانان ونوجوانان شهرستان یکصدهزارنفری ما هنوزبرای شناوورزشهای آبی بایدبه شهرهمجوارمان کاشان بروند. وهمین گونه برای استفاده ازفرهنگسراها وسینما وکتابفروشی ها  و...
جالب است بدانیددر یک ابتکاری جالب در شهر جندق، در مسیر آب قنات آبشار جندق استخری در ابعاد 6 در 14 احداث شده و به بهره برداری رسیده است.