قدری تاملحضرت علی علیه السلام به مالک اشتر فرمودند:
ای مالک! اگر شب هنگام ، به چشم خود ، کسی را در حال گناه دیدی
فردا به چشم گناهکار نگاهش نکن
شاید سحر توبه کرده باشد و تو ندانی .