ماه رمضان درهرسال قطعه ای ازبهشت است که خدادرجهنم دنیای سوزان مادی ماراواردآن میکندوبه مافرصت میدهدکه خودمان رابرسراین سفره الهی دراین ماه واردبهشت کنیم.

بعضی همان سی روزراواردبهشت میشوند.بعضی به برکت ان سی روزهمه سال راوبعضی همه عمررا.

امام خامنه ای (مدظله )