استادعظیمی بیدگلی

 

 

 

 

 

آخرین شعراستاد

 


چندروزی است شاعرتوانای شهرمان استادعظیم زاده دیده درنقاب خاک کشیده است.دیشب دامادشان ( آقای حسن خدمتی دبیربازنشسته)به خانه ما آمد.ازوی خواستم خاطره ای ازآن مرحوم برایم بگوید.ایشان ازقناعت وزهدوبی اعتنایی وی به متاع دنیا برایم گفت واینکه هفته آخرایشان سرازبستربیماری برمیداردواین دوبیت رامی سراید:


هشتادوسه سال عمرکردم شب وروز


این عمرسرآمده به ماننددوروز


دنیای دنی همه فسون است وفریب


دوران بگذشته مانده آمال هنوزواین آخرین شعری بودکه آن زنده یادسرود.روحش شاد