عالم آرای عظیمی همه شوق است وشعف

ناراندوه نگنجدبه نهانخانه ما

 

 

 

 

 

درگذشت شاعرتوانااستادفرهیخته آقای محمدعظیمی بیدگلی رابه عموم مردم بویِژه جامعه فرهنگ وادب تسلیت عرض نموده وبرای آن مرحوم غفران الهی  وبرای خانواده ایشان صبرواجرمسألت می نمایم.