"بچه ها اگر شهر سقوط کند آن را دوباره فتح میکنیم ...     

       مواظب باشید ایمانتان سقوط نکند"

 

شهیدمحمدجهان آرا