پشتیبان ولایت فقیه باشیدتابه مملکت

شماآسیب نرسد.(امام خمینی)