برج قدیمی مجداباد

قصیده ای درباره مردم شهرستان کویری آران بیدکل:

 

امروز شعری راکه درباره شهرمان آران وبیدگل سروده ام دراین پست می آورم . شهری که زادگاه 720 شهیدسرافرازوصدهاجانبازوایثارگروآزاده ومهدمردمان نجیب وخونگرم وزحمتکش این خطه کویری است .این شعرتضمین شده ازشعر(وطن)آقای شجاع پوراست که توسط آقای علیرضا عصاراجراگردید.امیدوارم مقبول نظرخوانندگان افتد.یاعلی

 

 

 

 

دارالشهداء

 

وطن یعنی همه آب وهمه خاک                وطن یعنی همه عشق وهمه پاک

به گاه شیرخواری گاهواره                        به روزودردپیری راه چاره

وطن یعنی نمکزارومرنجاب                     وطن  چراغ دستی و شب آب

وطن دروازه های عهدقاجار                     هادیه وعلی جیجی ،سوراخ بار

وطن یعنی دشتهای تشنه آب       وطن بندریگ وسمبک و ،دولاب                     

وطن یعنی پدریعنی عزیزان                      وطن رفتن به هیئت بارفیقان

وطن یعنی شعربافی جولابافی                  قالی پنجاه وهشت خونه بافی

کویروچاله وریگ بیابان                                زیارتگاه بینی هرخیابان

وطن یعنی امامزاده هادی                         وطن یعنی سلیمان صباحی

وطن یعنی امامزاده قاسم                          هلال بن علی یاشازده هاشم

وهفت تن زاده موسی بن جعفر                  سلیمان وحسین گلهای پرپر

وطن یعنی متوسل ،ملامختار                      ومیرزاعبدالباقی عالم بیدار

وطن یعنی معزالدین وجعفر                         وملاعاملی عالم  اشهر

وطن یعنی شهید شمس ابادی                  فدایی گشت ازبهرآزادی

وطن یعنی دودست ازجان کشیدن            سوی فکه طلائیه دویدن

وطن یعنی سرافرازان شهیدان                اربابی ها عربیان نوذریان

شهیدان بخاک وخون فتاده                       بنی طباملکیان حسن زاده

وطن یعنی سرای بیدگلی ها                   فخارخونه دروازه ، توده ایها

وطن یعنی آران بادهنویها                       وشادوجنگلته ،چارسوقی ها

دربریگ وجلال آبادودهنو                         همه یک شهرندبسازیم ازنو

سرمحله وکوچه یخچال                           بیاییددوربریزیم هرقیل وقال

وطن یعنی حلیم ودیگ وصحرا              وطن یعنی چتربازی ،جمعه شبها

وطن بازی گوهست وتاویزی                    وطن سیبی بی چیدن ازتوقاضی

وطن یعنی همه آب وهمه خاک                وطن یعنی رعیتهای چالاک

وطن یعنی شکوه سرفرازی                    مبارکه ،حسن ابادوقاضی

وطن یعنی به فرهنگ آشنایی                  دُرلفظ دهی راهمنوایی

همه یک جان ویک دل بودن ما                  به دامان وطن آسودن ما

وطن یعنی گذشته حال فردا                     تمام سهم یک ملت زدنیا

وطن یعنی  عزیزان ورفیقان                      چه فرقی میکندبیدگل یاآران

وطن یعنی پدر،مادر،نیاکان                        آرون بیدگل ،وطن ،مهدشهیدان