امام حسین(ع):

الناس عبیدالدنیا

 

یکی گوید عزای من حسین (ع ) است 

 ولی دانم غذایش از حسین (ع ) است

یکی گوید وفای من حسین (ع ) است 

 ولی دانم ردایش از حسین (ع ) است

یکی گوید مراد من حسین (ع ) است 

 ولی دانم مریدش از حسین (ع ) است

یکی گوید جانم از حسین (ع ) است

 ولی دانم جایش از حسین (ع ) است

تو که گویی عزایت از حسین (ع ) است 

 خجالت کش که مجلس بی حسین (ع ) است

تو که گویی وفای تو حسین (ع ) است

 بدان که آن ردایت بی حسین (ع ) است

تو که گویی مراد تو حسین (ع ) است 

 چرا چشمت به دنبال " مرید بی حسین (ع ) " است

تو که گویی جانت از حسین (ع ) است 

 به تو هشدار جایت بی حسین (ع ) است