فضیلت ایرانیان از دیدگاه پیامبر (ع)

در روایات اسلامی همواره فضیلت ایرانیان مورد ستایش قرار گرفته است به ویژه از دو جهت دینداری و دانش دوستی. در آیه کریمه قرآن آمده است:

«ولو نزلناه علی بعض الاعجمین فقراه علیهم ماکانو به مومنین»

 یعنی اگر قرآن را به فردی از عجم فرو می فرستادیم اینان (اعراب) هرگز به آن ایمان نمی آوردند. امام جعفر صادق (ع) در همین زمینه می‌فرمایند: آری اگر قرآن بر عجم نازل شده بود، عرب به آن ایمان نمی‌آورد ولی بر عرب نازل گشت و عجم ایمان آورد و این فضیلت ایرانیان است.

حضرت رسول اکرم (ص) نیز در فضیلت ایرانیان میفرمایند: «اگر دانش یا دین در ستاره پروین باشد، هر آینه گروهی از مردمان ایران ، به آن دست خواهند یافت».