روز بندگی ومعرفت (روزعرفه)

وعید تجلیل ازایثاروفداکاری

(عیدقربان)مبارک باد.