در شب حادثه فرا روی مرگ 

    ذکر احلی من العسل شرط است
در پی باغبان دوان بودن       

    با گل زخم در بدن شرط است
یعنی اینجا زبیر هم باشی   

      امتحان در صف جمل شرط است

 کن دعاعاقبت به خیرشویم    

             نکند طلحه و زبیرشویم