اگر مهربان باشید، آدمها شما را به خود شیرینی متهم می کنند!

اما شما همچنان مهربان بمانید.

اگر با دیگران رو راست باشید. دیگران شما را فریب خواهند داد!

با این وجود چون آب زلال و صادق بمانید.

 اگر شما برای زندگی بهتر تلاش کنید، دیگران برچسب حرص و طمع به شما خواهند زد .

اما شما سخت کوشانه به جلو روید.

اگر امید به دیگران ارزانی دارید شما را خوش خیال می پندارند .

اما شما چون فانوس به شب های تار  بی امیدی بتابید .

اگر به شادی و آرامی برسید، دیگران حسادت می کنند!

با این وجود شادمانی کنید. و شادی هایتان را تقسیم کنید.

خوبی های امروزتان را فردا فراموش می کنند!

اما شما همچنان خوب بمانید و خوبی کنید.

وقتی شما چشمان خود را به اشتباه و ضعف دیگران می بندید دیگران ممکن است شما را ساده لوح بپندارند!

اما همچنان از کنار اشتباه دیگران بگذرید.

اگر شما عاشق باشید، دیگران شما را دیوانه و مجنون خطاب خواهند کرد.

اما شما همچنان عاشق بمانید و به این موهبت ببالید.

سنجش های دیگران و قضاوتهای آنان مهم نیست!

تنها داوری و قضاوت خدا مهم است.

خداوندی که همه چیز را می بیند و می شنود

و همه به سوی او بازخواهیم گشت.