تلفظ حرف 'ق' در مصر مشکل سازشد

برخی فقهای مصری اعلام کردند چون صیغه طلاق در کشورشان با لهجه مصری ادا می شود و حرق 'ق' درست تلفظ نمی شود، بنابر این احکام طلاق در این کشور غیر شرعی است.
این جدل باعث اقدام دارالافتای مصر و دانشگاه الازهر شده ودارالافتا که مرجع رسمی مذهبی در این کشور به شمار می رود، قرار است نتیجه بررسی های خود را در این زمینه اعلام کند.
در تازه ترین جنجال مذهبی در مصر، بحث و جدلی راه افتاده است با این مدعا که احکام طلاق در این کشور به دلیل نادرست جاری شدن صیغه طلاق، باطل است.در احکام شرع اسلام؛ صیغه طلاق باید به زبان عربی و به درستی جاری شود در غیر این صورت، نظر فقهای سنتی این است که طلاق باطل است و مشروعیت ندارد.اکنون برخی فقهای مصری این شبهه را مطرح کرده اند که چون صیغه طلاق در کشورشان با لهجه مصری ادا می شود و نه به عربی فصیح، بنابراین احکام طلاق در مصر غیرشرعی است.در لهجه مصری حرف قاف مانند همزه تلفظ می شود و مثلاً به جای طلاق می گویند ' طلاء'. با توجه به این امر معمولاً هنگام جاری کردن طلاق، مردی که زنش را طلاق می دهد باید بگوید 'زوجتی [نام همسر] طالق'، در حالی که در لهجه مصری کلمه طالق، طالء تلفظ می شود.در کشورهای مسلمان غیر عرب زبان، صیغه طلاق را سردفتران و روحانیون به وکالت از مرد جاری می کنند تا شرط درست ادا شدن صیغه به زبان عربی به جا آورده شود، اما در جوامع عربی، معمولاً خود مرد صیغه را بر زبان می آورد.در زبان رایج بیشتر جوامع عربی و حتی در عربستان سعودی که خاستگاه زبان عربی است، حرف قاف یا مانند همزه تلفظ می شود یا همچون گاف فارسی، هرچند در گفتار رسمی و شرعی و در نماز و سایر آداب مذهبی، می کوشند شیوه تلفظ فصیح عربی این حرف را رعایت کنند

منبع:شبکه فارسی بی بی سی.