ارباب صدای قدمت می آید

هنگامه اوج ماتمت می آید

مااندر غم تاب وتب توسوخته ایم

چندروزدگرمحرمت می آید

 

 

 

پرسیدم:ازهلال ماه، چراقامتت خم است؟

 آهی کشیدوگفت:که ماه محرم است.

گفتم:  که چیست محرم؟باناله گفت:

ماه عزای اشرف اولادآدم است