منابع امتحانی برای متقاضیان کارشناسی

ارشدرشته زبان وادبیات عرب

 

 

صرف ونحو:.۱-مبادی العربیه رشید الشرتونی جلد4 ۲-جامع الدروس العربیه مصطفی غلایینی ۳- موسوعه الصرف والنحو امیل بدیع یعقوب معانی بیان وبدیع(بلاغت ):1 جواهر البلاغة أحمد الهاشمی ( ترجیحا ترجمه حسن عرفان )2 البلاغة الواضحة امین الجارم 3 العروض العربی البسیط یحیی معروف

.تاریخ ادبیات 1-تاریخ الادب العربی حنا الفاخوری 2-الوجیز فی تاریخ الأدب العربی دکتر ابوالفضل رضائی وعلی ضیغمی شامل خلاصه مباحث تاریخ ادبیا ت همراه با تست ( به تازگی توسط جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران انتشار یافته ) 3-تطور الأدب العربی الحدیث دکتر محمود شکیب انصاری انتشارات دانشگاه اهواز۴ الأدب العربی و تاریخه دکتر آذرشب ۵.تاریخ الأدب العباسی دکتر آذر شب انتشارات سمت ۶- تاریخ الأدب العربی و مدارسه دکتر حمید عابدی فیروزجائی انتشارات پردازش

.متون :1.المجانی الحدیثة الأب لوییس شیخو 5جلد .2. نصوص من النظم و النثر تالیف دکتر نادر نظام تهرانی انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی ۴ جلد 3- جزء 30قرآن کریم 4. نهج البلاغه خطبه های ۱ و ۳ و ۴ و ۲۷ و ۱۹۳حکمتها نامه 31و 53 ۵- شرح معلقات سبع أحمد ترجانی زاده

. ترجمه از عربی به فارسی وبالعکس:1.المصطلحات المتداولة فی الصحافة العربیة محمد رضا عزیزی پور۲- فرهنگ رسانه دکتر محمد خاقانی انتشارات دانشگاه آزاد ۳-.فن ترجمه یحیی معروف ۴- فن ترجمه منصوره زرکوب انتشارات مانی اصفهان۵- روزنامه الوفاق و سایر روزنامه مجلات عربی