لحظه ترورشهیدصدر

العلماء باقون مابقی الدهر

 

تصویرفوق لحظه ترور شهید محمد صادق صدر رانشان میدهدکه برای اولین بارمنتشر شده این تصاویر ازاداره امنیتی سابق  عراق بدست امده که بعد ازدقایقی از ترورشهید صدر وفرزندش مصطفی گرفته شده. گفته شده کسی که این تصویر را گرفته از عوامل اطلاعاتی بعث بوده است.