در رمضان از حنجره هر پنجره آوای تلاوت قرآن می تراود و در کوچه ها عطر معنویت می پراکند. بر شاخساران گلدسته ها گل تکبیر می شکفد و سینه سیاه ظلمت را می شکافد. از ساقه ترد لحظه ها جوانه های سبز عرفان و شکوفه های سرخ ایمان می روید.

از:استاد شفیعی مطهر