وضعیت انرژیکی انسان قبل وبعد از عمل وضو

 

 

مشاهده شده که عمل وضو بیشتر چاکراها ونادی ها (کانالهای انرژی) را فعال و بزرگ می کند. در اینجا لازم می دانم که مطالبی را از کتاب انرژی درمانی (چو-آ-کوک سویی روانشاس و استاد دانشگاه میلان ) که مترجم آن جمشید هاشمی (آرام) می باشندبدلیل جالب و علمی بودن عینا" ذکر کنم : " مشاهده شد که انجام عمل وضو بطور کلی اکثر چاکراها و کانالهای انرژی را بزرگ و فعال می کند . اما نکته جالب آن است که دراین عمل , میزان افزایش در چاکراهای پایینی بسیار بیشتر از چاکراهای بالاییی است . یعنی اگر چاکراهای بالایی تا 5/1 برابر بزرگتر شده اند , چاکراهای پایینی ( قاعدهای , جنسی و نافی) به راحتی تا دو برابر و حتی بیشتر رسیده اند . و ایشان می نویسندکه : " در ادامه رعایت چنین آدابی است که تجربیات خداشناسی آغاز می شود . بررسیانرژیکی وضو , پیوند زیبای آن با فریضه ای همانند نماز را به خوبی نشان می دهد. بههنگام پرداختن به نماز , سیل انرژی عظیمی برنمازگزار جاری می شود. تمیز بودنکانالهای انرژی فرد و فعال بودن چاکراهای وی , باعث می شود تا انرژی به میزانبیشتری جذب و درک شود و بطور کلی پتانسیل نمازگزار برای مبادله میزان انرژی بیشترفراهم شود. لذا توصیه می شود قبل از پرداختن به هر عمل دیگری –همانند قرائت قرآن یادعا خواندن –با وضو باشیم . این عمل باعث می شود تا آنچه که از آن قرائت یا دعاقرار است نصیبمان شود, دو چندان شود. ". در واقع محل آن درساهاسرارا چاکرا (چاکرای هفتم ) است و همانطور که می دانیم این چاکرا سرچشمه و نقطه شروع تجلی تمام چاکراهاست. در ادامه باید گفت که هرچه چاکرای ساهاسرارا بیشتر بازباشد میزان گره ها و قفلهای شش چاکرای باقی مانده باز شده و انرژی هایشان بابالاترین فرکانسهای ممکن ساطع می گردد. به محض اینکه چاکرای تاج کاملا" آگاه شود , کار جذب انرژی کیهانی اش به پایان می رسد و شروع می کند به تشعشعات انرژی بر طبقآکورد خودش.واین است آن رمزی که می گویند باید همیشه نیت خیر داشته باشید. با تفکربه نیکیها و داشتن نیت پاک هر لحظه بر میزان باز شدن ساهاس رارا افزوده می گردد. کهبا قطورتر شدن آن انرژی روحی بیشتری (شیوا) بدرون فرد وارد می گردد (وجه خالص انرژیالهی) . حال با شروع عمل وضو , ابتدا صورت را می شوییم , پوست بدن قابلیت جذب ونگهداری میزان زیادی انرژی را در خود دارد . انرژی های اضافی که ناشی از مشغله ها , استرسها , امواج منفی و دیگر موارد است در ان هستند. ما حداقل در روز سه بار وضو میگیریم و با اینکار سه با ر پاکسازی صورت می پذیرد. البته میزان انباشت انرژی منفیدر پوست صورت بدلیل حساسیت بیش از اندازه آن از سایر جاها بیشتر است. با دست کشیدنروی فکها بر چاکرای فرعی فک تاثیر می کنیم و این عمل اثر مستقیمی روی سیستم اعصاب وحافظه دارد.از نظر علمی آب قادر است مقدار زیادی انرژی در خود ذخیره سازد .حال چرااز آب سرد بجای گرم استفاده کنیم بهتر است علت آن این است که آب سرد قابلیت جذبانرژی بیشتری دارد نسبت به آب گرم(آبگرم بدلیل فاصله بیشتر بین ملکولی, خود حاویمقدار زیادی انرژی است و قابلیت جذب زیادی ندارد). در مرحله بعد با هر دست روی دستدیگرآب میریزیم. در بیان علت آن باید گفت که اصلی ترین کانال انرژی بدن , در اصطلاح"سوشومنا" می باشد که این کانال اصلی, در ناحیه شانه ها به دو کانال فرعی تقسیم میگردد که در نهایت به دو دست می رسد . در ادامه , این کانال اصلی, در ناحیه خاجی بهدو بخش دیگر تقسیم شده, وارد پاها می گردد. در امتداد این کانال اصلی , کانالهایفرعی دیگری موجود است که هر کدام به عضو و اندام خاصی بر می گردد. در جای جایسوشومنا مخروط مانندهای کوچک و بزرگی وجود دارد که دایما" در حال چرخشهستند(چاکراها). حال ما بر آرنج(برای مردان) آب می ریزیم و دست می کشیم تا انتهایانگشتان, با این کار انرژی های منفی از این کانال فرعی زدوده می شود .حرکت روبه جلوباعث تحریک این نادی و تخلیه شدید انرژی راکد و منفی در آن می گردد . لمس کردن تاکف دست و نوک انگشتان ادامه می یابد . به این می ماند که انرژی های منفی را مشایعت می کنیم تا کاملا" خارج گردد. با این عمل هم چاکراهای کف دست بدلیل لمس سریع فعالمی شوند وهم بین انرژی های چپ و راست بدن تبادل و تعادل صورت می پذیرد . در توضیح تبادل دو دست باید گفت که در فلسفه قدیم چین , شناخت به سه مهم تقسیم می شود : 1-یانگ : بمعنی "روشنایی خورشید"(مثبت). از خصوصیات آن خورشید , آسمان , فعالیت, درخشندگی و خشونت است . در طرف چپ قرار گرفته و سیاهرنگ است , رقم آن فرد و سایرارقام یانگ نیز طاق هستند. 2-این : بمعنی "فقدان روشنایی " و به معنی سایه , تاریکیاست (منفی) . از خصوصیات آن زمین , ماه , عدم فعالیت , کدورت , نرمش و خلا است . درطرف راست قرار گرفته و سفیدرنگ است , رقم آن زوج (دو) و ارقامش جفت هستند. 3-تائو: وجود تضاد بین شب و روز, اختلاف روشنایی و تاریکی , گرما و سرما , خشکی و رطوبت میباشد. این قانون جوهر و چکیده عالم است. در واقع با اتصال دست چپ وراست به یکدیگربین این دو انرژی تبادل صورت می گیرد . مرحله بعد مسح سر است. با این عمل ساهاسراراچاکرا تحریک می گردد . قبلا" در مورد تحریک آن وتاثیرات آن در سطور پیشین توضیحداده شده است. از دیگر تاثیرات آن می تواند ایجاد تعادل بین نیمکره های چپ و راستبدن کند و به این ترتیب در احساسات و عواطف (نیمکره راست) و نیز در تفکر و منطقمتعادل گردد. مرحله بعدی مسح پاهاست که دو اثر دارد. اول اینکه نیمه بالایی بدن بانیمه پایینی تبادل انرژی می کند و به این ترتیب نوعی توازن صورت می گیرد. تاثیر دومآن تحریک چاکراهای کف پاست و این امر سبب دریافت انرژی بیشتر از زمین می گردد . بهاین طریق , یعنی با تداوم وضو در کارها , چاکراهای پاها همواره تقویت شده و لذاهمواره انرژی بیشتری از طریق پاها وارد مولادهاراچاکرا و شوادهیستاناچاکرا (چاکرای جنسی) می گردد و به این طریق فرد کمتر دچار خستگی می گردد. به این ترتیب فرد دارای استحکام و قوت درونی می گردد. فرد با خوش بینی بر روی زمین زندگی کرده, همواره شاکرو سپاسگزار خواهد بود. ورود انرژی بیشتر به مولادهارا خیلی اهمیت دارد چراکه این چاکرا اساس نیروی حیات تمام چاکراهای بالاتر را شکل می دهد و سرچشمه نیروی حیاتاست. در این چاکرا منبع لایزال انرژی کندالینی (یانگ) وجود دارد . سوشومنا , آیدا وپینگالا که سه کانال اصلی انرژی بدن هستند نیز از این چاکرا شروع می شوند.