اکنون دوسال از آغاز به کاراین خانه مجازی می گذرد.دراین دوسال نقدهاونظرات محبت آمیزی از دولت مهر دوستان شامل حال من شدواینجانب آرزوی موفقیت و شادی برای همه دوستان ،همکاران وخوانندگان عزیز را دارم.گرامیان، دریک سخن میگویم هیچ قلمی نمی تواند آن گونه که شایسته ی شماست بنویسد.درپناه دولت یار پیروزباشید.