یکی از قویترین موجودات هستی ...امام صادق علیه السلام فرمود:
به ملخ بنگر! براستی چقدر ضعیف و قوی است. هنگامی که به آفرینش آن بنگری گویی ناتوانترین حیوان است, ولی اگر لشگرهایی از آن به جانب سرزمینی در حرکت افتند, هیچ کس نتواند که آن جا را از دست آنها برهاند. نمی بینی که اگر پادشاهی از پادشاهان زمین, تمام لشگر سواره و پیاده نظام خود را بسیج گرداند تا سرزمین خود را از ملخها رهایی دهد, نتواند ؟آیا این از نشانه های قدرت خدای جل و علا, نیست که ضعیفترین آفریده اش رابه جانب قویترین آفریده گسیل دارد و آفریده قوی نتواند در برابرش تاب آورد؟ 
 : منبع
شگفتیهای آفرینش ص 113