ازداغ حسین اشک نم نم داریم

درخانه سینه تاابدغم داریم

پیراهن وشال مشکی آماده کنید

ده روز دگرتابه محرم داریم