قل للمعلّــــــم وفّـــــــــــه التبــــجیلا

کـــــــــــاد المعلّــــمُ أن یکونَ رسولا

 

به معلم بگو (در حالیکه احترام او را کامل به جای می آوری ) که شان و منزلت او به پیامبر نزدیک شده است.

 

أعلمتَ أشرفَ و أجلّ مِــــــــن الذی     یبنی و یُـــنشی أنفساً و عقولا ؟

آیا کسی را شریفتر و بزرگوارتر از کسی که جانها و خردها را می سازد و بارور می کند می شناسی ؟

 

 

امروز روز من است

نه برای هدیه های رنگ رنگ

دلخوشم به رنگین کمان فردای شما

امروز روز من است

نه برای گلباران سوسن ویاس

همه  گلهای زندگی

دردست من است

امروز روز من است

تابدانید

روزی که معلم نباشد

روز نیست

شب است

تا بدانید

دغدغه همه روز وشبم

پوشاندن جامه علم است

برقامتتان

که انسانیت  فریاد کند .....

 

 

 

  اُهنّیء ُ أسبوعَ المعلم للمتقدّمین و السابقین من اساتذتی وکل  من سار فی سبیل التعلیم و التربیة و أیضاً أقدّم آلافَ التهنئات بمناسبةِ هذا الیوم الی المعلمین الاعزاءالذین یسعون فی  تربیه جیل مثقف .