ووبلاگ من یکساله شد...

اکنون یک سال از نگاشتن من بر این خانه مجازی می گذرد،  یک سال است که این خانه اسباب آشنایی من بادوستانی فرهیخته و ایجاد حلقه ای از مهر گردیده است.یکسال از آغاز به کاراین وبلاگ گذشت .دراین یکسال تعاریف محبت آمیزی از دولت مهر دوستان شامل حال من شدواینجانب آرزوی موفقیت و شادی برای همه دوستان وخوانندگان را دارم.عزیزان، دریک سخن میگویم هیچ قلمی نمی تواند آن گونه که شایسته ی شماست بنویسد.

باتقدیم احترام وادب وبوسه بر انگشتان زیبای شما .