بــوی عـطــر یــار دارد جمـعه ها

وعــــده دیـــدار دارد جمــعه ها

جمــعـه هـا دل یاد دلبـر مـی کنـد

نغمه یا ابـن الـحسن سـر مـی کنـد

 

 ویرانه نه آن است که جمشید بنا کرد 
 
ویرانه نه آن است که فرهاد فرو ریخت
 
ویرانه دل ماست که هر جمعه به شوقت  
 
صد بار بنا گشت و دگر باره فرو ریخت 


شـایـد آن روز که " ســهـراب" نوشـت :

تـا شقـایق هست زنـدگـی بایـد کــرد ...

خـبـری از دل پـر درد گــل یـاس نـداشــت.

بایـد اینـطـور نـوشــت :

هر گلـی هسـت ...

چــه شـقــا یــق چــه گــل پـیـچــک و یــاس

تــا نیــایــد آقــا

زنـدگـی دشـــوار اســـت.


در راه عزیزی است که با آمدنش
هر قطب ‌نما ، قبله‌ نما خواهد شد...