مقام شامخ امیرالمومنین علی (ع) نزد اهل تسنن

 

این احادیث  فراوانی درفضایل مولا امیرالمومنین شنیده ایم ازجمله اینکه پیامبرفرمود:اگرمردم عالم محبت علی راهمه می داشتندخداوند جهنم را نمی آفرید.وروایات زیادی ازاین قبیل.اما ببینیم اهل تسنن ایران سبب کثرت این احادیث رادرچه می دانند.اگر شمابه آدرس http://tasannoniran.blogfa.com/  مراجعه کنیداینگونه میخوانید:

سبب کثرت احادیث در باره فضیلت علی )ع)

احادیث زیادی در مورد فضیلت سیدنا علی وارد شده که شاید در مورد هیچ صحابی یا شخصیت بزرگ زمان پیامبر این مقدار حیدث وارد نشده است. علت آن واضح و آشکار و مطابق با مقتضای طبیعت است. زیرا از یک سو بنا بر تقدیر الهی - قبل از خلافت و بعد از آن نیز- ایشان مورد اختلاف, تنازع و هدف نقد و ملامت قرار گرفته بود و از سوی دیگر دارای امتیازها و شایستگیهایی بود که طبعا در هر فردی که این ویژگیها وجود داشته باشد مورد اختلاف و افراط و تفریط قرار می گیرد. این عوامل دست در دست هم داده و زبان پیامبر را به بیان فضایل و دفاع از وی جاری ساخت. بخش بزرگی از این احادیث در کتب صحاح آمده و بعضی از محدثین در این باره کتب مستقلی تالیف کرده اند. شاید منصفانه ترین و معتبر ترین کتاب در این باره کتاب ((الخصائص فی المناقب علی بن ابی طالب)) منسوب به امام عبدالرحمن احمد بن شعیب نسایی (متوفی 303 هـ) باشد, که مولف یکی از کتب ششگانه معتبر حدیث در نزد اهل سنت است. انگیزه تالیف این کتاب این بود که ایشان زمانی که در دمشق اقامت داشت مشاهده کردند که اغلب مردم از فضایل علی بی اطلاع و هده ای در مورد وی دچار سوئ تفهم شده اند و زبان به طعن ایشان می گشایند وقتی این کتاب را تالیف کرد از سوی مخالفان افراطی امیر المومنین مورد تهدید و نکوهش قرار گرفت, اما این کار او را از حقگویی باز نداشت.

علامه ابن حجر عسقلانی, در کتاب گرانسنگ خود ((فتح الباری فی شرح صحیح البخاری)) در مورد اسباب کثرت احادیث در باره فضایل علی به تفصیل سخن گفته و در پایان می گوید: مردم در حق علی به سه دسته تقسیم شده اند: (1) اهل سنت (2) بدعتی های خوارج (3) کسانی که با او جنگیدن اعم از بنی امیه و دیگران. در این میان اهل سنت وظیفه خود دانستند که فضایل او را در سطح گسترده ای نشر کنند...