دشتهای حومه آران وبیدگل  !!

 

 

اگر درمورد معناومفهوم اسامی برخی دشتهاومناطق حومه  آران وبیدگل  به فرهنگ لغت عربی مراجعه کنید درمی  یابید  که این نامها درزبان عربی هم کاربرددارند.بعنوان مثال:

منطقه  ختب شکن در  جاده مرنجاب  یک  مسیری است  باشیب نسبتا تندی .وقتی درقدیم شترها به این سربالایی میرسیدند خواه ناخواه ختب یابه عبارتی دیگر جهاز چوبیشان میشکست. این شدکه بتدریج این منطقه نام (ختب شکن ) بخودگرفت.

جالب است دربین پرانتز بگویم وقتی سوده بنت عماره که یکی اززنان باوفای حامی حضرت علی(ع) بودنزد معاویه آمد واوراتوبیخ نمودکه چرادرجنگ صفین برای تشویق یاران علی(ع) اشعاری سروده،اورابااین جمله تهدیدکرد:( لارددک الیه علی قتب شرس ...)  قتب یعنی رحل الدابه، زین وجهاز حیوان سواری . شرس یعنی وحشی،چموش.  یعنی تورا سواربر زین وپالان حیوانی  چموش وبدخو به شهرت باز خواهم گرداند..نتیجه اینکه ختب یا قتب  به احتمال قوی  حامل یک  معناومفهوم هستند .

 

سنبک = طرف الحافر  به معنای گوشه سم ستور .ونیز به :((الارض الغلیظه قلیله الخیر ) ) هم میگویند.یعنی زمین سخت وکم خیر .جمع مکسرآن سنابک است.

کدیش = الکدیش که جمع ؟آن الکدش است به معنای (الخیل خلاف الجواد) یا همان یابو.

کلتی = کلت الفرس ای رکضه. یعنی اسب را دواند.

وبه همین ترتیب میتوان نامهای دیگری هم  ازدوروبرخودمان پیداکنیم که درزبان عربی مفهوم مشترکی بامادارند.مثل کلمه سن سن (یکی ازروستاهای حومه کاشان) سنسن الریح  = هبت الریاح یعنی بادهاوزیدند، محل وزش بادها.1                                                                                          

1- مراجعه کنید:به المنجد فی اللغه وفرهنگ نوین عربی فارسی ،ذیل حروف خا- سین- کاف.

 

 

 

 

 


,